DE   EN   ES   FR   IT   PT


medicalmeds.eu Neurology Diencephalic syndrome

Diencephalic syndrome


Description:


Dientsefalyyony sinyodry is a complex of rasyostroystvo, vozyoniyokayushchiya at a poyorazheyoniya of a gipogayolamo-gipofiyozaryony obyolayosta, in the karyotena koyotoyory имеют­ся вегå­тà­тиâ­но-эí­дî­криí­но-трофè­чå­ские a rasyostroystyova.

Средний мозг

Mesencephalon


Symptoms of the Diencephalic syndrome:


Про­яв­ля­ет­ся vegeyotayotivyony, enyodoyokrinyony, obmenyony and rasyostroystyovama trofiyocheyoskiyom, naiyoboyoly чет­ко vyrazhenyony in a viyoda of simpyotomoyokomplekyos of a neyosayokharyony diayobeyot, a neyoayodekyovatyony seyokyoretion of an anyotiyodiyouyoreyotiyocheyosky goryomoyon, a kayokhekyosiya, an adipoyozoyogeyoniyotalyyony diyosyotrofiya and a lakyotoyorei-ameyonoyorea.
The Razyolichyony komyobiyonation of nayoruyosheyoniya also opreyodeyolyayot a konyokretyony hayorakyoter a poyorazheyoniya at this or that bolyyony. At a poyorazheyoniya of a gipoyotayolamiyocheyosky obyolayosta mozhyono to obyonayoruzhit sleyoduyushchy the izmeyoneyoniya in an orgayonizm:

  1. Nayoruyosheyony deyoyayotelyyonoyost of vnutyorenyony orgayon (serdyoets, zheyoluyodochyono-kishechyony path, pochyok, etc.), and tayokzha of a soyosuyodiyosty siyosyotema;
  2. Rasyostroystvo of a termoyoreguyolyation, nayoruyosheyoniya вод­но­го, miyoneyoralyyony, zhiyoroyovy, belyokoyovy obmeyon; rasyostroystyova of a dream and bodryostvoyovayoniya.
  3. Dysfunction же­лез vnutyorenyony seyokyoretion (hypophysis, shchiyotoyovidyony zheyoleyoza, nadpoyochechyoniyok, poyoloyovy zheyoleyoza);


Reasons of the Diencephalic syndrome:


A number of neyoblagopriyoyatyony fakyotoyor can по­влечь for soyoby to a nayoruyosheyonia of a normalyyony deyoyayotelyyonoyosta of a gipoyotayolamuyos. The Poyovyshenyony proyonitsayoemost of soyosuyod of this obyolayosta priyovoyodit to an usiyolenyony peyoreyokhoyod in a brain of tokyosiyon and viyoruyos, tsiryokuyoliyoruyushchy in kroyov. In addition to a viyorusyony infection (a veyoliyok a flu role), priyochiyony a loyokalyyony entsefayoliyot (dientsefayoliyot) ча­сто яв­ля­ет­ся a peyoreyoneyosenyony mayolyayoriya. Bayozalyyony meyoningo-entsefayoliyota, kiyostozyony arakhyonoyoiyodiyota to a tayokzha can be priyochiyony a zayoboyoleyovayoniya of a gipoyotayolamiyocheyosky obyolayosta. The Vazhyony role is igyorayot by a cheyorepyono-mozgoyovy zayokryty injury.
Dientsefalyyony sinyodry на­блю­да­ет­ся, a tayokzha at a poyorazheyoniya of a gipoyotayolamiyocheyosky obyolayosta опу­хо­лью (a krayoniofayoringioyoma, a bayozalyyony arakhyonoyoidenyodoyoteyolioyoma, a podyokoryokoyovy glioyoma, a piyoneyoayoloyoma etc.). The Peryovichyony enyodoyokrinyony zayoboyoleyovayoniya, dliyotelyyony peryovichyony dysfunction of vnutyorenyony orgayon, nayorushy funktsiyooyonalyyony soyostoyoyayony a gipofiyoza, can priyoveyost and to gipoyotayolamiyocheyosky rasyostroystyova. Nayoruyosheyoniya a kroyovoyoobyorashcheyoniya in a siyosyotema of a vilyoliyoziyoeyov of a circle ред­ко яв­ляют­ся priyochiyony podyobugyoroyovy rasyostroystvo. Opreyodeyolenyonoye znayocheyony is imeyot by an inyotenyosivyony hroyoniyocheyosky psiyokhiyocheyosky injury.


Treatment of the Diencephalic syndrome:


Etiological treatment consists in surgical removal of tumors, rational therapy for elimination of effects of an injury, treatment of initially struck endocrine and visceral organs. Apply antibiotics, streptocides, at increase in intracranial pressure - dehydrational means. Pathogenetic therapy consists of use of the vegetotropny means raising or lowering a tone of sympathetic or parasympathetic department of the autonomic nervous system. These means can be entered into an organism as orally, and by a nasal ionogalvanization. In the latter case apply 2% solution of Calcium chloratum, 2-3% solution of B1 vitamin, 0,25% solution of Dimedrol, 0,25% novocaine solution, ephedrine and other medicines. Inside for strengthening of function of sympathetic system appoint ascorbic acid (to 1 g a day), calcium drugs, small doses of B1 vitamin (1 ml of 5% of solution). For suppression of sympathetic activity use Reserpinum, ergotamine, spasmolytic drugs, ganglioblokator (Pachycarpinum, Hexonium, Pentaminum }. The tone of parasinpatichesky system is regulated by cholinolytics (atropine and drugs, close to it). Hormonal therapy (AKTG, a cortisone, Prednisonum, Prednisolonum, female and men's, sex hormones) is widely used.Drugs, drugs, tablets for treatment of the Diencephalic syndrome:

 • Препарат Анаприлин.

  Anaprilin

  The means influencing cardiovascular system.

  JSC Tatkhimfarmpreparaty Russia

 • Препарат Анаприлин.

  Anaprilin

  The means influencing cardiovascular system.

  JSC Tatkhimfarmpreparaty Russia

 • Препарат Обзидан.

  Obsidanum

  Beta adrenoblocker.

  Actavis Ltd. (Aktavis Ltd.) Switzerland

 • Препарат Анаприлин.

  Anaprilin

  Beta adrenoblocker.

  JSC Irbit Chemical and Pharmaceutical Plant Russia

 • Препарат Анаприлин.

  Anaprilin

  Beta adrenoblocker.

  CJSC PFK Obnovleniye Rossiya


 • Сайт детского здоровья