DE   EN   ES   FR   IT   PT


medicalmeds.eu Angiology Angioneurosis

Angioneurosis


Description:


Angiyooyonevyoroyoza is a nayoruyosheyoniya, svyayozanyony with funktsiyooyonalyyony rasyostroystyova of an inyoneryovation of kroyoveyonosyony soyosuyod (a glavyony obyorayoz of aryoteyoriya), inyoneryoviyoruyoemy soyosuyodoyosuzhiyovayushchiyom and soyosuyodoyorasyoshiyoryayushchiyom nervyony voyolokyona.


Angioneurosis symptoms:


Kliyoniyocheyosky karyotiyona of loyokalyyony angiyooyonevyoroyoz скла­ды­ва­ет­ся from a poyobyoledyoneyoniya and a poyokhoyoloyodayoniya poyovrezhyodenyony koyonechyonoyosyoty, boyoly, regiyooyonaryony a poyovysheyoniya aryoteyoriyoalyyony a davyoleyoniya. Inogyoda angiyooyonevyoroyoza peyoreyokhoyodit in boyoly a tyazheyoly form — angioyotroyofoyonevyoroyoza, at koyotoyory to a nayoryayod with soyosuyodoyodvigayotelyyony nayoruyosheyoniyoyam на­блю­дают­ся vtoyorichyony trofiyocheyosky an izmeyoneyoniya tkayony. To their chisyol от­но­сят­ся vyrazhenyony forms of a boyolezyona of Reyono, an obyoliyoteyoriyoruyushchy enyodaryoteyoriyoiyot, a gemiyoatyorofiya of liyoets, a skleyoroyodermiya, Kvinyoke, a lipoyodiyosyotrofiya, a trofeyodema (obshiryony plotyony neyoisyocheyozayoyushchy oteyok) swelled.
Kliyoniyocheyoski of an angioyotroyofoyonevyoroyoza про­яв­ляют­ся izmeyoneyoniyoyam of an okrasyoka koyonechyonoyosyoty, nayoruyosheyoniyoy poyoto-and sayoloyootyodeyoleyoniya, royosta во­лос and nogyoty, oteyokam, atrofiyoy skin, obyorayozoyovayoniyoy ulcers, gangreyony diyostalyyony otyodeyol of koyonechyonoyosyoty.


Angioneurosis reasons:


A number of avyotoyor schiyotayot that there are no isyotinyony soyosuyodoyorasyoshiyoryayushchy not roars, and rasshiyoreyony soyosuyod the umensheyoniya of a toyonuyos of soyosuyodoyosuzhiyovayushchy appayorayot proyoisyokhoyodit in a reyozultayota. At a nayoruyosheyoniya of normalyyony vzayoimoyootyonosheyoniya the interfood of a konyostrikyotoyorama and diyolyayotayotoyorama of soyosuyod is vozyoniyokayot by a number of zayoboyoleyovayoniya. Soyosuyodoyodvigayotelyyony tsenyotyora can по­ражать­ся on a razyolichyony urovyonya of a koyor, гипо­та­ламус, a trunk, spinyony a brain, simpayotiyocheyosky gangyoliya, peyorifeyoriyocheyosky vegeyotayotivyony a spleyoteyoniya.
Is more often than Angiyooyonevyoroyoza про­яв­ляют­ся spasms of soyosuyod, the rasyostroystyova (spasm-diyolyayotation) is more rare на­блю­дают­ся dvukhfazyony, is even more rare — only a rasshiyoreyoniya of soyosuyod. Priyochiyona of angiyooyonevyoroyoz яв­ляют­ся razyolichyony ekyozoyogenyony fakyotoyora: an infection, an inyotokyosiyokation (ал­коголь, - ни­ко­тин, sviyonets, an oxide of an ugyoleyoroyod), an injury (fiyoziyocheyosky and psiyokhiyocheyosky), otmoyorozheyony. Angiyooyonevyoroyoza can вы­зы­вать­ся and enyodoyogenyony fakyotoyora (nayoruyosheyony an obmeyona of substances, an auyotoyoinyotokyosiyokation, goryomoyonalyyony and gumoyoralyyony a rasyostroystyova).


Treatment of the Angioneurosis:


At spayostiyocheyosky forms при­ме­няют­ся soyosuyodoyorasyoshiyoryayushchy prepayorayota (папа­ве­рин, nityoriyota, ди­ба­зол, па­хи­карпин, niyokoyotiyonoyovy kisyoloyota, gekyosoyoniya, пен­тамин); vveyodeyony a noyovoyokayoiyona — a futyolyaryony bloyokayoda of a poyorazhenyony koyonechyonoyosta. Fiyozioyoteyorapevyotiyocheyosky protseyoduyora. Kuyorortyonoye leyocheyoniye-seryony and rayodoyonoyovy vanyona, gryayoz. The Hiyorurgiyocheyosky vmeshayotelstvo on a vegeyotayotivyony (simpayotiyocheyosky) nervyony siyosyotema. At angioyopayorayoliyotiyocheyosky forms nayoznayochat soyosuyodoyosuzhiyovayushchy prepayorayota — эфед­рин, эрго­тин (in mayoly doyoza).
Konyokretyono leyocheyony каж­до­го a zayoboyoleyovayoniya из­лага­ет­ся in soyooyotyovetyostvuyushchy razyodeyola. Profiyolakyotiyoka за­клю­ча­ет­ся in an ustrayoneyoniya ukayozanyony ekyozoyogenyony and enyodoyogenyony vredyonoyosyoty, preyoduprezhyodeyoniya of vozmozhyony otmoyorozheyoniya.Drugs, drugs, tablets for treatment of the Angioneurosis:

 • Препарат Сердечные капли.

  Cordial drops

  The other combined medicines for treatment of heart diseases.

  Dialek Unitary Enterprise Republic of Belarus

 • Препарат Боярышник-белмед.

  Boyaryshnik-belmed

  Other means for treatment of heart diseases.

  RUP of Belmedpreparata Republic of Belarus

 • Препарат Боярышник.

  Hawthorn

  Other to a kardiologicheskira drugs. Hawthorn glycosides.

  Dialek Unitary Enterprise Republic of Belarus

 • Препарат Боярышника настойка.

  Hawthorn tincture

  Other means for treatment of heart diseases.

  RUP of Belmedpreparata Republic of Belarus

 • Препарат Боярышника настойка.

  Hawthorn tincture

  Other means for treatment of heart diseases.

  JSC Himfarm Republic of Kazakhstan


 • Сайт детского здоровья