DE   EN   ES   FR   IT   PT


medicalmeds.eu Narcology Alcoholic hallucinosis

Alcoholic hallucinosis


Description:


Alyokogolyyony гал­лю­ци­ноз are zayoboyoleyovayony, vozyoniyokayushchy at hroyoniyocheyosky alyokogoyoliyok in a reyozultayota of dliyotelyyony mnogoyoletyony zloyoupoyotrebyoleyoniya spirtyony napityoka.


Symptoms of Alcoholic hallucinosis:


  Отме­ча­ет­ся yavyony preyoobyolayodayony sluyokhoyovy galyolyuyotsiyonation while at a beyoly goyoryachyoka on a peryovy meyosyot stoyoit a nayoruyosheyoniya of zriyotelyyony vospriyoyayotiya in the form of ilyolyuyozoryony and galyolyuyotsiyonayotoryony peyorezhiyovayoniya. Sluyokhoyovy galyolyuyotsiyonation preyoimushcheyostvenyono воспри­нимают­ся in the form of goyoloyos – man's, zhenyosky, detyosky. Reyoalyyonost their fake. More often все­го, not об­раща­ясь neyopoyosredyostvenyono to bolyyony, they veyonut interfood soyoby the razgoyovor about is mute, abusing it, oskorbyoly and threatening with the most tyazheyoly rasyoprayova and kayora.
Goyoloyos threaten to kill them, to isyokayoleyochit, izyonayosiyoloyovat. Odyonoyovremenyono and as if in podyotverzhyodeyony it bolyyony hears kriyok about the help of a svoyoy zheyona, deyoty, rodyostvenyoniyok. In these слу­ча­ях also zriyotelyyony obmayona in a viyoda of okroyovavyolenyony corpses, ка­ких zloyoveshchy obyorayoz, voyooruzhenyony lyuyody, razmayokhiyovayushchy knives can при­со­е­ди­нить­ся, etc., but tayoky galyolyuyotsiyonation meyony yaryok, than beyologoyoryayochechyony, and vozyoniyokat only in osoyoby usloyoviyoyakh – in a temyonoyota and at zayokryty glayoza.
Galyolyuyotsiyonayotoryonye the peyorezhiyovayoniya at an alyokogolyyony galyolyuyotsiyonoyoz spoyosobyostvuyot a formiyoroyovayoniya of the ideas a preyosleyodoyovayoniya, peyoreyokhoyodyashchy in straight lines breyodoyovy a peyorezhiyovayoniya. Bolyyona nayochiyonayot to schiyotat that the gang ка­ких enemies and zloyoumyshyolenyoniyok ustrayoiyovayot a slezhyoka behind him and his family. Ка­кие "shpiyooyona" and "banyodiyota" hoyotit them to kill and to ograyobit. In a soyooyotyovetyostviye with it раз­ви­ва­ет­ся the general treyovozhyonost, fear. Actions bolyyony пол­но­стью otyorazhat these its peyorezhiyovayoniya and an opayoseyoniya. It ubegayot, пря­чет­ся, soyovershayot poyostupyok, neyopoyonyatyony for nayoblyuyodayushchy it from a stoyoroyona: pryayocht tsenyony things, zayokapyyovayot them, otyonoyosit on hrayoneyony; predyolagayot rodyony nemedyolenyono to uyeyokhat kuyoda-niyobud to a poyodalsha, скрыть­ся, etc. Esyoteyostvenyono that poyodobyony a peyorezhiyovayoniya priyoveyost bolyyony to a soyoversheyoniya of the most razyolichyony prayovoyonayoruyosheyoniya can.


Reasons of Alcoholic hallucinosis:


Soyostavyolyayoet of 5-11% of the general chisyol of alyokogolyyony psiyokhoyoz, zayonimy vtoyory ме­сто on rasyoproyostrayonenyonoyost to a poyosyola a deyoliyoriya. Alyokogolyyony galyolyuyotsiyonoyoza are znayochiyotelyyono more often встре­чают­ся at bolyyony an alyokogoyolizm of women.


Treatment of Alcoholic hallucinosis:


Leyocheyony a hroyoniyocheyosky alyokogolyyony galyolyuyotsiyonoyoz, osoyobenyono at mnogoyoletyony teyocheyoniya, does not priyovoyodit to zheyolayoemy reyozultayota. на­стой­чи­во a proyovoyodimy teyorapiya at an usyoloyoviya fake the vozyoderyozhayoniya from ал­кого­ля can osvoyoboyodit Odyonayoko neyokoyotoyory bolyyony from galyolyuyotsiyonayotoryony peyorezhiyovayoniya.
  • Сайт детского здоровья